Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

12czerwca
20:54
0382 e19d 420
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viakapitandziwny kapitandziwny
12czerwca
20:49
12czerwca
20:48
0935 71dd 420
Reposted fromscorpix scorpix viarock-sex-love rock-sex-love
12czerwca
20:46
7105 b54b 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viarock-sex-love rock-sex-love
12czerwca
20:46
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viarock-sex-love rock-sex-love
12czerwca
20:44
1654 766a 420
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
20:44
7759 a928 420
12czerwca
20:43
1694 3c63 420
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
12czerwca
20:42
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via21gramow 21gramow
12czerwca
20:42
12czerwca
20:42
Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać miłością. 
— Jan Paweł II
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viabanitka banitka
12czerwca
20:42
2127 751d 420
kocie sprawy
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn via21gramow 21gramow
12czerwca
20:41
4090 decb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:41
12czerwca
20:40
3878 e59f 420
Reposted fromameliabjorn ameliabjorn viawezuwia wezuwia
12czerwca
20:40
Reposted frombluuu bluuu viaToshi Toshi
12czerwca
20:40
7612 8a3f 420
Reposted fromlamprophony lamprophony viaToshi Toshi
12czerwca
20:40
7370 a7ff 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaToshi Toshi
12czerwca
20:40
Reposted fromFlau Flau viakapitandziwny kapitandziwny
12czerwca
20:38
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl