Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

12czerwca
19:08
7709 e233 420
12czerwca
19:07
8965 4f51 420
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
19:07
0805 148e 420
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
19:07
8936 0bc5 420
No i bardzo dobrze !
12czerwca
19:07
5217 d3cf 420
12czerwca
19:06
12czerwca
19:06
12czerwca
19:06
12czerwca
19:02
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
12czerwca
19:02
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
19:00
3051 ee54 420
Reposted fromkrzysk krzysk via21gramow 21gramow
12czerwca
19:00
6135 a329 420
12czerwca
18:56
Reposted fromhysterie hysterie viasurrealistyczna surrealistyczna
12czerwca
18:56
7661 7782 420
12czerwca
18:56
4496 897d 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiglet piglet
12czerwca
18:56
9158 9044 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianihuhu nihuhu
12czerwca
18:55
12czerwca
18:55
3117 5033 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalajnaina malajnaina
12czerwca
18:55
1582 a91b 420
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:55
1719 5cb2 420
Reposted fromsarazation sarazation viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl