Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

12czerwca
12czerwca
12czerwca
9117 d4bf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
6606 aadc
Reposted fromnazarena nazarena viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
8974 8749 420
1704 c907 420
12czerwca
Reposted fromsavor savor viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
12czerwca
4182 d42b 420
12czerwca
3703 6f21 420
12czerwca
6535 6f17 420
minimalnie
12czerwca
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
12czerwca
7380 bd88 420
Reposted frommydepht mydepht viapodprzykrywka podprzykrywka
8842 3c70 420
Reposted fromerial erial viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
6386 c1d9 420
Reposted frommyname myname viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca

Gdybyś był, a nie bywał

Raz na jakiś czas

Byłabym wreszcie czyjaś

Nie bezpańska aż tak

— Hey
Reposted fromwelovekate welovekate viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
12czerwca
7709 e233 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl